Terms & Conditons

Regulamin

sklepu internetowego Ceramiki Artystycznej VENA

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w Brzegu

(sklep.vena-ceramika.com.pl)

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Regulamin sklepu internetowego Ceramiki Artystycznej VENA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Ceramikę Artystyczną VENA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000316570, numer REGON: 160220594, numer NIP 7471846734, o kapitale zakładowym w wysokości 813.000 zł.

3. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem dostępny jest pod adresem internetowym www.sklep.vena-ceramika.com.pl. ​

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) konsument​ – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej;

2) ​sprzedawca ​- Ceramika Artystyczna VENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu;

3) klient ​- każda osoba zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

4) przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu;

5) Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.sklep.vena-ceramika.com.pl;

6) umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

7) zamówienie ​- oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu;

8) konto – konto klienta w Sklepie, służące do gromadzenia danych podanych przez klienta oraz informacji o złożonym przez niego zamówieniu w Sklepie;

9) formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta;

10) formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i zapłaty;

11) koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne jest wybrany przez klienta produkt do zakupu, dający także możliwość ustalenia i zmiany danych zamówienia, w szczególności ilości produktów;

12) produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą;

13) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3.

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może skontaktować się ze Sklepem lub sprzedawcą, poprzez:

a) adres siedziby sprzedawcy: ul. Starobrzeska 34i, 49-305 Brzeg,

b) adres e-mail: sklep@vena-ceramika.com.pl

c) numer telefonu: 723 235 720, w godzinach od 10.30 do 18.00.

2. Sprzedawca posiada rachunek bankowy numer:

23 1500 1575 1215 7006 0811 0000

§ 4.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówienia na produkty potrzebne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookie.

§ 5.

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w działaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówienia przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta, zgodnie z § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych dla klientów skłądających zamówienia z obszaru RP i w euro, dla klientów skłądających zamówienie spoza obszaru RP.

4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszty dostawy produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, o których klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu umowy sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena zostanie obliczona, a także o wysokości opłat za: dostawę produktu, usługi pocztowe oraz inne koszty, będzie podana w Sklepie w opisie produktu. (Przy zamówieniach produktów, których łączna waga wynosi powyżej 10 kg cena za dostawę zostanie obliczona indywidualnie dla zamówienia i przesłana poprzez drogę mailową)

§ 6.

Zakładanie konta w Sklepie

1. Aby założyć konto w Sklepie trzeba wypełnić formularz rejestracji, poprzez podanie danych określonych w treści formularza.

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła określonych w formularzu rejestracji.

4. Klient w każdej chwili może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7.

Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:

1) zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;

2) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Do koszyka”;

3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4) w razie wybrania możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji wypełnić formularz zamówienia, poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5) kliknąć przycisk: „Zamawiam i płacę” lub: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“ i potwierdzić zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

6) wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty i w zależności od sposobu zapłaty zapłacić za produkt w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. Kody promocyjne można wykorzystać w terminie, w którym obowiązuje promocja. Jednocześnie do jednego zamówienia można wykorzystać jeden kod promocyjny (zniżkowy).

§ 8.

Oferowane sposoby dostawy oraz zapłaty

1. Klient może korzystać, z następujących sposobów dostawy zamówionego produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) paczkomat.

2. Klient może korzystać, z następujących sposobów zapłaty:

a) zapłata przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy,

b) zapłata elektroniczna,

c) zapłata kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych sposobów zapłaty znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9.

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w Sklepie za pomocą formularza zamówienia, zgodnie z § 7.

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku zwrotu części produktów do kwoty 140 złotych, jeżeli produkty pozostawione przez klienta:

a) nie przekraczają kwoty 140 zł, zwracane są koszty produktów pomniejszone o koszty dostawy,

b) przekraczają kwotę 140 zł, zwracane są całe koszty produktów.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

§ 10.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, której tekst dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazanej przez niego osoby, innej niż przewoźnik.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy, na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, w częściach lub partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy produktu, jego części lub partii produktu.

6. Konsument ma obowiązek w razie odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócić sprzedawcy produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres siedziby sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 11.

Rękojmia za wady produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgledem klienta za wady produktu na zasadzie przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego, których treść udostępnia sprzedawca klientom na stronie internetowej Sklepu.

§ 12.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu będących osobami fizycznymi jest sprzedawca (dane osobowe).

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a w razie wyrażenia stosownej zgody także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w przypadku klienta, którego dane dotyczą:

a) korzystającego w Sklepie ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub kurierską – administrator udostępnia dane osobowe przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora,

b) korzystającego w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – administrator udostępnia dane osobowe podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie.

4. Klient, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego tekst udostępnia sie na stronie internetowej Sklepu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w treści formularza zamówienia danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana poprzez Sklep zawierana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu wyłącznie z powodu ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów zapłaty i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na stosowanie Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu sprzedawca informuje klientów, co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) kodeksu cywilnego,

b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) ustawy o prawach konsumenta,

d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.

5. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:

a) załącznik nr 1. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy,

b) załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

X
Design and development: strony internetowe od Taktiki