Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Ceramiki Artystycznej VENA
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu
(www.sklep.vena-ceramika.com.pl)

§ 1.
Postanowienia wstępne

1. Regulamin sklepu internetowego Ceramiki Artystycznej VENA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży produktu na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Ceramikę Artystyczną VENA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000316570, numer REGON: 160220594, numer NIP 7471846734, o kapitale zakładowym w wysokości 813.000 zł.

​3. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem dostępny jest pod adresem internetowym www.sklep.vena-ceramika.com.pl. ​

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) konsument​ – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej;
2) ​sprzedawca ​- Ceramika Artystyczna VENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu;
3) klient ​- każda osoba zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
4) przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu;
5) Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym: www.sklep.vena-ceramika.com.pl;
6) umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
7) zamówienie ​- oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu;
8) konto – konto klienta w Sklepie, służące do gromadzenia danych podanych przez klienta oraz informacji o złożonym przez niego zamówieniu w Sklepie;
9) formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta;
10) formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i zapłaty;
11) koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne jest wybrany przez klienta produkt do zakupu, dający także możliwość ustalenia i zmiany danych zamówienia, w szczególności ilości produktu;
12) produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą;
13) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3.
Kontakt ze Sklepem

1. Klient może skontaktować się ze Sklepem lub sprzedawcą, poprzez:
a) adres siedziby sprzedawcy: ul. Starobrzeska 34i, 49-305 Brzeg,
b) adres e-mail: sklep@vena-ceramika.com.pl
c) numer telefonu: 723235720 w godzinach od 11.00 do 17.00.

2. Sprzedawca posiada rachunek bankowy numer PL 23150015751215700608110000

§ 4.
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówienia na produkty potrzebne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookie.
§ 5.
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w działaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówienia przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta, zgodnie z § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
3. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych dla klientów skłądających zamówienia z obszaru RP i w euro, dla klientów składających zamówianie spoza obszaru RP.

4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszty dostawy produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, o których klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu umowy sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena zostanie obliczona, a także o wysokości opłat za: dostawę produktu, usługi pocztowe oraz inne koszty, będzie podana w Sklepie w opisie produktu.

§ 6.
Zakładanie konta w Sklepie

1. Aby założyć konto w Sklepie trzeba wypełnić formularz rejestracji, poprzez podanie danych określonych w treści formularza.

2. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, określonych w formularzu rejestracji.

4. Klient w każdej chwili może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
§ 7.
Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;
2) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Do koszyka”;
3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
4) w razie wybrania możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, wypełnić formularz zamówienia, poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia;
5) kliknąć przycisk: „Zamawiam i płacę” lub: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“ i potwierdzić zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
6) wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty i w zależności od sposobu zapłaty zapłacić za produkt w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. Kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę” lub: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“ oznacza, że klient potwierdza, że świadomie i wyraźnie zdaje sobie sprawę, że zamówienie złożone przez niego w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez klienta za produkt.

3. Kod promocyjny (zniżkowy) można wykorzystać w terminie, w którym obowiązuje promocja. Jednocześnie do jednego zamówienia można wykorzystać jeden kod promocyjny (zniżkowy).

§ 8.
Oferowane sposoby dostawy produktu oraz zapłaty

1. Klient może korzystać, z następujących sposobów dostawy zamówionego produktu:
a) przesyłka kurierska

2. Klient może korzystać, z następujących sposobów zapłaty:
a) zapłata przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy,
b) zapłata elektroniczna,
c) zapłata kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy produktu oraz akceptowalnych sposobów zapłaty znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9.
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w Sklepie, za pomocą formularza zamówienia, zgodnie z § 7.

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku zamówienia produktu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia produktu o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktu częściami lub też dostarczenia produktu po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku zwrotu części produktu do kwoty 140 złotych, jeżeli produkt pozostawiony przez klienta:
a) nie przekracza kwoty 140 zł, zwracane są koszty produktu pomniejszone o koszty dostawy,
b) przekracza kwotę 140 zł, zwracany jest cały koszt produktu.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

7. Sprzedawca dostarczy produkt klientowi w terminie 14 dni, licząc od dnia zapłaty ceny produktu przez klienta. Termin dostawy produktu, ze względu na szczególne okoliczności, niezależne od sprzedawcy, może nastąpić w terminie 30 dni.

8. Jeżeli klient zapłacił za kupiony produkt, ale nie odebrał przesłanego przesyłką kurierską produktu, który został odesłany sprzedawcy, sprzedawca prześle klientowi produkt po raz drugi, za zapłatą przez klienta poniesionych przez sprzedawcę kosztów związanych z ponownym przesłaniem produktu przesyłką kurierską.
§ 10.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, której tekst dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazanej przez niego osoby, innej niż przewoźnik.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy, na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, w częściach lub partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy produktu, jego części lub partii produktu.

6. Konsument ma obowiązek w razie odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócić sprzedawcy produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres siedziby sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

7. W razie odstąpienia konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca zwraca cenę produktu przelewem na rachunek bankowy konsumenta lub przekazem pocztowym, zgodnie z wyborem konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 11.
Rękojmia za wady produktu

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu sprzedanego z umową. W szczególności produkt sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta;
3) nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu sprzedanego, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące klienta, który jest konsumentem, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.

7. Gdy przedmiotem sprzedaży są produkty oznaczone tylko co do gatunku albo produkty mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu. Postanowienia tego nie stosuje się, gdy klientem jest konsumentem.

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

9. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

10. Jeżeli klientem jest konsument, to może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

11. Obniżona cena produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

13. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

14. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli klientem jest przedsiębiorcą, sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego.

16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi. w razie odstąpienia od umowy lub wymiany produktu na wolny od wad jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres siedziby sprzedawcy: ul. Starobrzeska 34i, 49-305 Brzeg,
17. Koszty wymiany lub naprawy produktu ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia produktu, robocizny i materiałów.

18. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od klienta produkt wadliwy w razie wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

19. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

20. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie produktu sprzedanego ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania klienta nie dostarczył zamiast produktu wadliwego takiej samej ilości produktu wolnego od wad, klient może od umowy odstąpić także co do części produktu, które mają być dostarczone później.

21. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał produktu w czasie i w sposób przyjęty przy produkcie tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

22. W przypadku określonym w ust. 21 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania produktu przez klienta lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił klienta, że wady nie istnieją.

23. Jeżeli spośród produktów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktu wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do produktu wadliwego.

24. Jeżeli z powodu wady fizycznej produktu sprzedanego klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia produktu oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia produktu wolnego od wad zamiast produktu wadliwego albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

25. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy klientowi. Jeżeli klientem jest konsumentem a przedmiotem sprzedaży jest używany produkt odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania produktu klientowi.

26. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 25.

27. W terminach określonych w ust. 26 klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady produktu sprzedanego. Jeżeli klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.

28. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

29. Postanowienie ust. 28 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

30. Upływ terminu do stwierdzenia wady produktu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 12.
Reklamacja

1. W razie wady kupionego produktu klient składa reklamację w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy: ul. Starobrzeska 34i, 49-305 Brzeg lub elektronicznie, na adres Sklepu: sklep@vena-ceramika.com.pl, opisując wadę produktu, określając, w ramach uprawnień z rękojmi za wady, żądanie oraz sposób porozumiewania się ze sprzedawcą.

2. Podczas rozpatrywania reklamacji sprzedawca porozumiewa się z klientem w sposób zaproponowany przez klienta.

3. Po rozpatrzeniu reklamacji, sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację klienta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. W razie nieuznania reklamacji klienta, sprzedawca obowiązany jest w odpowiedzi na reklamację uzasadnić odmowę uznania reklamacji.

5. Jeżeli sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1, to uważa się, że uznał on reklamację klienta za uzasadnioną.

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może, między innymi, złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.
§ 13.
Dane osobowe

1. Dane osobowe kilenta zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a w razie wyrażenia wyraźnbej zgody przez klienta także w celu marketingowym.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w przypadku klienta, którego dane dotyczą:
a) korzystającego w Sklepie ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub kurierską – sprzedawca udostępnia dane osobowe przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sprzedawcy,
b) korzystającego w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – sprzedawca udostępnia dane osobowe podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie.

3. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w treści formularza zamówienia danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO sprzedawca informuje, że:
1) administratorem danych osobowych klienta jest Ceramika Artystyczna Vena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu, 49-305, Brzeg, ul. Starobrzeska 34i, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 316570, NIP 7471846734, REGON 160220594, zwana dalej także sprzedawcą,
2) sprzedawca może przetwarzać wyłącznie, następujące dane osobowe klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) w sprawie ochrony swoich danych osobowych klient może skontaktować się ze pracownikiem sprzedawcy ds. ochrony danych, pod adresem email: sklep@vena-ceramika.com.pl, numer telefonu 723235720 lub pisemnie na adres siedziby Ceramiki Artystycznej Vena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu, 49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 34i,
4) sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta, poprzez:
a) dostęp (wgląd) do bazy klientów sprzedawcy, zawierającej następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
b) usuwanie lub niszczenie dokumentów papierowych lub elektronicznych, zawierających dane osobowe,
c) przeglądanie i porządkowanie danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej,
d) przesyłanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, promocyjnych wiadomości drogą elektroniczną,
e) przechowywanie danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej,
6) dane osobowe klienta sprzedawca przetwarza, w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu zawartej między klientem a sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy, w zakresie zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów sprzedawcy, optymalizacji procesów obsługi i innych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu sprzedawcy, określania jakości obsługi i poziomu zadowolenia klientów z usług sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7) odbiorcą danych osobowych klienta będą, tylko w razie obowiązku prawnego, wyłącznie organy władzy publicznej, w zakresie określonym przez przepisy prawa,
8) dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartej między klientem a sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, przez okres trzech lat, a w przypadku prawnie usprawiedliwionym, do czasu cofnięcia zgody przez klienta,
9) klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
10) podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartej pomiędzy klientem a sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu,
11) dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
12) sprzedawca nie przetwarza danych osobowych, które identyfikują klienta pośrednio poprzez identyfikatory techniczne, w postaci plików cookies lub zbieranie danych identyfikujących urządzenia techniczne klienta,
13) podane przez klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), sprzedawca udostępnia na stronie internetowej Sklepu.

§ 14.
Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana poprzez Sklep zawierana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu sprzedawca informuje klientów, co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) kodeksu cywilnego,
b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) ustawy o prawach konsumenta,
d) RODO.

4. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
a) załącznik nr 1. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
b) załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

X
Projekt i wdrożenie strony internetowe od Taktiki